Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Regulamin Sklepu

DANE FIRMY

Sudety.pro Krzysztof Wojtas

ul. Słowackiego 23/7
58-400 Kamienna Góra

NIP: 614-156-28-61
REGON: 366719957
kontakt@sudety.pro

obowiązuje od dnia 18.05.2024r.

§ 1. Definicje

1. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym;

2. Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.sudety.pro/sklep/ za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dla Klientów sklepu Internetowego;

4. Towar – produkty lub usługi prezentowane w Sklepie Internetowym;

5. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

7. Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego www.twentyonepilots.pl/sklep, w której widoczne są wybrane przez Klienta Towary do zakupu oraz umożliwiająca Klientowi ustalenie i modyfikację danych Zamówienia;

8. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

9. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827);

10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

§ 2. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego i jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego;

3. Informacja o cenie podawana na stronie www.sudety.pro/sklep ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta e-maila zawierającego ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4. Sklep Internetowy zobowiązuje się dostarczyć wszystkie zakupione towary w postaci wolnej od wad, w zakresie którym to podlega odpowiedzialności prawnej za jakość świadczenia.

§ 3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Przeglądanie Towarów Sklepu Internetowego jest możliwe bez uprzedniego logowania się.

2. Przy pierwszej wizycie na stronie Sklepu Internetowego użytkownik zostanie powiadomiony o wykorzystywaniu przez Sklep Internetowy plików Cookies i zapytany o zgodę na ich gromadzenie przez Sklep Internetowy. W razie braku zgody na gromadzenie tych plików użytkownik powinien opuścić stronę internetową Sklepu Internetowego.

3. Każdorazowe korzystanie ze Sklepu Internetowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, Polityki prywatności i Polityki Cookies.

4. Każdorazowe zamówienie Towarów na Stronie internetowej jest równoznaczne z akceptacją warunków świadczenia Usługi, zawartych w dokumencie lub dokumentach (w postaci Regulaminu i innych) opisujących zasady świadczenia sprzedaży przez Sklep Internetowy. Aktualna treść tych dokumentów jest publicznie dostępna na stronach Sklepu Internetowego www.sudety.pro/sklep.

5. W celu dokonania zakupu w Sklepie Internetowym www.sudety.pro/sklep należy wybrać produkt, umieścić go w koszyku, zobaczyć koszyk, przejść do kasy, wypełnić formularz, podając imię i nazwisko, adres wysyłki, numer telefonu, adres e-mail oraz ewentualne uwagi do zamówienia, zaakceptować niniejszy Regulamin oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych Klienta w zakresie niezbędnym do realizacji Zamówienia.

6. Korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego jest bezpłatne.

7. W celu rezygnacji z zamówienia dokonanego za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.sudety.pro/sklep należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o anulowanie zamówienia na adres kontakt@sudety.pro.

8. Sudety.pro może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient działa w ramach Sklepu Internetowego w sposób naruszający powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa i dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego Regulaminu, a także gdy Klient co najmniej dwukrotnie nie odebrał zamówionego Towaru.

9. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, nie dokona powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody administracji.

§ 4. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy dokonać wyboru Towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do Koszyka lub usuwanie z Koszyka.

3. Zamówienie jest realizowane pod warunkiem, że Towar jest dostępny w magazynie Sklepu Internetowego. W przypadku braku dostępności Towaru, na stronie wyświetli się odpowiedni komunikat.

4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Przejdź do kasy” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kliknąć “Wstecz” i dokonać aktualizacji Koszyka / kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.

6. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a. Zamówionego Towaru,

b. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów,

c. wybranego sposobu dostawy (list ekonomiczny polecony),

d. kosztów dostawy,

e. wybranej metody płatności,

f. wybranego adresu dostawy.

7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Spółką Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu.

§ 5. Sposób i warunki dostawy Towaru

1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polski i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2. Dostawa zamówionych w sklepie internetowym www.sudety.pro/sklep Towarów, realizowana jest za pośrednictwem InPost.

§ 6. Ceny i metody płatności

1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz wszelkie inne składniki.

2. Formy płatności:

– przelew bankowy
– BLIK
– Paypal

§ 7. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

1. Każdemu klientowi będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze Sklepu Internetowego przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty doręczenia kupionego Towaru, bez podania przyczyny, zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta.

2. Termin, o którym mowa powyżej jest zachowany w przypadku nadania oświadczenia przesyłką pocztową na adres Sklepu Internetowego ujawniony powyżej w regulaminie.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w dowolnej formie. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 1 do ustawy o prawach konsumenta – jednak nie jest to obowiązkowe.

4. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sklep Internetowy zwróci wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, za wyjątkiem poniesionych już kosztów wysyłki, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep Internetowy został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

5. Sklep Internetowy może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Zwracany towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

§ 8. Reklamacje

1. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta, a także związane z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego, należy kierować na adres mailowy kontakt@sudety.pro.

2. Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń wynikających z Zamówienia przysługuje Klientowi po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.

3. Reklamacja zostanie rozpatrzona zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa cywilnego odnośnie rękojmi.

§ 9. Pozasądowe rozwiązywanie sporów

1. Sklep Internetowy nie uczestniczy w systemie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, wprowadzonym ustawą z dnia z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

§ 10. Postanowienia końcowe

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sudety.pro, a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Sklep Internetowy prowadzi politykę ochrony i przetwarzania danych osobowych Klientów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a także Polityką prywatności dostępną w każdym czasie na stronie internetowej www.sudety.pro. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usuwania.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy polskiego Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.